Obchodné podmienky

Predávajúcim v zmysle týchto obchodných podmienok je Mgr. Tomáš Černý, Bartákova 2249/5, 62800 Brno, Česká republika, IČO: 68763565, (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: obchod@positronix.cz

Zákaznícka linka: +420 608 033 078

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

 1. Tovar si je možné vyberať prostredníctvom webovej stránky www.avs-kasina.sk, alebo telefonicky na linke +420 608 033 078.
 2. Pri objednávaní tovaru cez webovú stránku uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
 • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba do objednávky uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
 • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou (spoločnosť), uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo

 

 1. Po odoslaní objednávky prostredníctvom webového formulára bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

 1. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho ešte nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.

 

 1. Predávajúci je povinný vybaviť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní (v prípade, ak tovar nie je na sklade). Tovar zvyčajne zasielame do 48 hodín (v prípade, ak je tovar na sklade). Expedíciu tovaru zabezpečujeme počas pracovných dní medzi 9:00 hod. až 18:00 hod.

 

 1. V zmysle § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci oznamuje kupujúcemu, že jeho osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov uvedeným v bode…..

 

 1. S dokladom o prevzatí tovaru vám doručíme aj faktúru, v prípade platby na dobierku a platby bankovým prevodom. Faktúra (daňový doklad) bude obsahovať kúpnu cenu bez DPH a DPH a všetky povinné náležitosti faktúry. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom doručenia zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérom.

 

 1. V prípade, ak dodávateľ, alebo výrobca tovaru prerušil výrobu, alebo vykonal takú zmenu, ktorá bude mať za následok nemožnosť dodania tovaru kupujúcemu, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu (v prípade úhrady bankovým prevodom) v lehote do 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

 1. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať. Odskúšanie tovaru neznamená používanie tovaru a jeho následné vrátenie predávajúcemu. Kupujúci môže využiť možnosť vrátenia tovaru, resp. odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v papierovej forme zaslaním odstúpenia na adresu sídla spoločnosti spolu s tovarom. Ak sa kupujúci takto rozhodne, je potrebné zaslať spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu dodania a čísla účtu na finančné vysporiadanie.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy, zmluva sa od počiatku ruší.

 

 1. V prípade odstúpenia je potrebné tovar zaslať spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na adresu: Mgr. Tomáš Černý, Dobratice 447, 73951 Dobratice, Česká republika, mail: obchod@positronix.cz, mobil: +420 608 033 078. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu vrátený tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie (návod na použitie), nepoškodený, v originálnom balení a nepoužívaný. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky zasielané spôsobom – dobierka predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy sa zaväzuje predávajúci uhradiť všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 7 pracovných dní odo dňa, keď bude doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na účet kupujúceho.

 

 1. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý bol vrátený bol použitý a je poškodený alebo neúplný alebo jeho hodnota je v dôsledku takého zaobchádzania znížená, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na úhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. má predávajúci právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti informovaný.

 

 1. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu rozdiel hodnoty, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Predávajúci je oprávnený v zmysle tohto bodu obchodných podmienok kupujúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

 

 1. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

 

 1. Kúpna cena tovaru predávajúcemu bude vždy potvrdená v objednávke, ktorá mu bude zaslaná na kontaktný mail. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

 1. Cena za tovar je uvádzaná v internetovom obchode v členení s DPH aj bez DPH. Predávajúci je platcom DPH a preto je k tovaru účtovaná aj DPH platná v čase predaja.

 

 1. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

V prípade, ak je kupujúcemu dodaný tovar v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. Právo kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa jeho uváženia zostáva zachovaný.

 1. V prípade, ak Kupujúci v záručnej dobe zistí, že došlo k záručným vadám, môže Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu.

 

 1. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi trvá teda 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

 1. Spotrebiteľ – kupujúci má právo, aby bola záručná vada bezplatne a včas odstránená. Predávajúci je povinný výrobnú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ – kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo jej časti ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Kupujúcemu je môžné vymeniť vadný tovar za nezávadný, ak sa na tom predávajúci a kupujúci dohodnú.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi – kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Predávajúci určí spôsob a dobu vybavenia reklamácie ihneď po jej obdržaní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru.

 

 1. O ukončení reklamačného konania predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom mailu, alebo písomne na adresu zadanú v objednávke.

 

 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

 1. Reklamácia sa uplatňuje zaslaním tovaru poštou na adresu: Mgr. Tomáš Černý, Dobratice 447, 73951 Dobratice, Česká republika, mail: obchod@positronix.cz, mobil: +420 608 033 078.

 

 1. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame zaslať spolu s reklamáciou aj doklad potvrdzujúci kúpu tovaru – faktúru.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade záručnej opravy je subjekt, ktorý realizuje záručné a pozáručné opravy v Českej Republike a predávajúci bude v prípade reklamácie (záručných a pozáručných vád) zasielať tovar do ČR.

 

 1. Záručné opravy na vlastné náklady zabezpečuje predávajúci.

 

 1. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodborného používania Tovaru, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom manipulácie s elektrozariadeniami.

 

 1. Ak Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk).

 

 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

 1. Všetky záručné opravy, ktoré sú oprávnené sú bezplatné.

 

 1. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.

 

 1. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru.

 

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním mailovej správy na adresu: obchod@positronix.cz alebo telefonicky na čísle +420 608 033 078.

 

 1. Predávajúci a kupujúci – spotrebiteľ sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

 1. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

 

 1. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov na základe zaslanej objednávky predávajúcemu. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, mail, telefón) pre Predávajúceho.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v bode 40 a 41týchto obchodných podmienok.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 40 a 41 týchto podmienok prostredníctvom sprostredkovateľa Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 1. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak je kupujúcim právnická osoba), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok.